Av Birgitta Erlandsson Segerström, Senior Consultant på Purple Ivy AB

På färd mot en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor

Sverige har satt ett av de allra tuffaste klimatmålen i världen – Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Den nya klimatlagen från 1/1-2018 är en del av det klimatpolitiska ramverket, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd är de andra två delarna. Alla delar av samhället måste hjälpa till för att Sverige ska klara sitt mål och därmed agera föredöme för övriga världen, vi behöver visa att det är möjligt!

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Så mycket som elva olika sektorer i det svenska näringslivet har gått ihop för att göra vardera sin ”Färdplan” för klimatneutralitet. De får stöd från myndigheten Fossilfritt Sverige med Svante Axelsson i spetsen. Samtliga färdplaner ska presenteras för regeringen i april. Jag var på ett dialogmöte igår, där Bygg- och anläggningsbranschens arbete med färdplanen presenterades, och dess innehåll.

Vi deltagare representerade hela värdekedjan, såsom; bygg- och entreprenadbolag, konsulter, materialleverantörer, arkitekter, fastighetsägare och offentlig förvaltning. De stora byggbolagen Skanska och NCC tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Swerock, WSP och Chalmers går i bräschen och har drivit arbetet genom en styrgrupp. Ledorden i arbetet med planen och inför framtiden presenterades:

 • Further
 • Faster
 • Together.

Det gäller allt som har med klimatutmaningen att göra, vi behöver göra mer än vi gör idag, det måste gå fortare och framför allt måste vi samarbeta, inom branscher, mellan branscher, näringsliv och det offentlig osv – vi måste få med alla på tåget och interagera med varandra – ingen fixar detta själv!

Under dialogmötet fick vi deltagare tycka till om ett antal uppmaningar till politiker, beställare, entreprenörer och konsulter. Uppmaningarna blir som en handlingsplan som skapar förutsättningar och åtgärder för att vi ska klara av att bli konkurrenskraftiga och klimatneutrala.

Här följer några exempel på uppmaningar:

Politiker:

 • Inför ambitiösa och långsiktigt satta lagar med klimatkrav och tydliga tidpunkter för att möjliggöra omställningen med stärkt konkurrenskraft.
 • Ta fram en metod för hur klimatpåverkan kan synliggöras och prissättas för alla aktörer i värdekedjan, från råvaruaktör till konsument.
 • Ändra reglerna för klassning av avfall så att cirkulära affärsmodeller kan tillämpas, idag utgör avfallsklassningen hinder för detta.

Beställare:

 • Beakta klimatpåverkan från tidiga skeden i plan- och byggprocessen.
 • Ställ krav på återanvändning av befintligt material, till exempel stommar vid renovering och massor från schaktning och rivning.

Entreprenörer:

 • Utveckla produktionsmetoder som nyttjar material med låg eller netto noll klimatpåverkan, minskat resursuttag, återanvändning och slutna materialflöden under produktion, ombyggnad och rivning.
 • Ställ klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter och konsulter. Följ upp kraven och gör det lönsamt att göra rätt.

Konsulter och arkitekter:

 • Föreskriv material och lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och skapa effektiva, flexibla och demonterbara konstruktioner.
 • Upprätta metoder och planer i projekteringen som säkerställer att byggnadsverk och anläggningar är klimatneutrala genom hela livscykeln.

Samtliga aktörer i värdekedjan:

 • Sätt upp egna klimat- och miljömål och implementera dem i hela verksamheten.
 • Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i hela plan – och byggprocessen.
 • Nyttja upphandlingsformer som stimulerar ökad samverkan, dialog och strategiska samarbeten mellan aktörer i värdekedjan
 • Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav.
 • Hållbarhetsredovisa och sätt mål på din verksamhets klimatpåverkan.

Tänk om allt detta och mer därtill blir verklighet, då kan vi alla accelerera vår ambition att uppnå klimatneutralitet!


Hoppfulla trender
Som slutkläm kommer här ett citat från Svante Axelsson: (från rapporten Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige):

”Läget är paradoxalt. De tre varmaste åren på jorden sedan mätningarna började är också de tre år då ökningen av koldioxidutsläppen på jorden tycks ha planat ut. Det finns därför hopp om att världens utsläpp av växthusgaser kan vända nedåt före 2020”.

Läs mer i rapporten från Fossilfritt Sverige om positiva trender som att vindkraften står för 10% av vår energianvändning tack vare en ökning med faktor 15 mellan 2006 och 2016, att solelen ökat från 1 gigawattimme 2012 till 45 gigawattimmar 2016 och mycket annat upplyftande!

Håll i hatten
Vi på Purple Ivy tror på att Sverige ska nå sitt mål om klimatneutralitet 2045. Håll i hatten, Nu kör vi!